Mục đích công tác quan hệ nhà đầu tư là chuyển tải câu chuyện đầu tư của Nam Long tới mọi nhà đầu tư trên thị trường vốn một cách minh bạch, công bằng.

Trong giai đoạn hậu niêm yết, công tác quan hệ nhà đầu tư sẽ tiếp tục tập trung đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các quỹ đầu tư, cổ đông hiện hữu, các nhà phân tích... Nam Long cam kết việc truyền đạt thông tin đến đối tác đầu tư luôn đảm bảo 6 yếu tố sau:

- Bình Đẳng: Một nguồn cho tất cả.
- Kịp Thời: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ngay lập tức hoặc trong khoảng thời gian tối thiểu.
- ĐángTin Cậy: Chúng tôi hứa ít, nhưng sẽ cung cấp nhiều.
- Minh Bạch: Một thông tin chính xác sẽ dập tắt hàng nghìn tin đồn.
- Thống Nhất: Lời nói đi đôi với hành động.
- Tương Tác: Trao đổi cởi mở & đối thoại sẽ tăng cường hiểu biết giữa các bên.

Điều lệ hoạt động
  • Điều lệ hoạt động 1