Tải xuống báo cáo thường niên 2017 Bản tin nhà đầu tư 6 tháng 2018

Cổ tức

Ngày Sự kiện
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 18.000 đồng/CP
10-11-2017 Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 225 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 9.96 %
12-07-2017 Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 249 đồng/CP
20-12-2016 Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 249 đồng/CP
30-05-2016 Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 473 đồng/CP
30-09-2015 Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 190 đồng/CP
09-06-2015 Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 271 đồng/CP
15-12-2014 Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 300 đồng/CP
18-04-2014 Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 258 đồng/CP