Tải xuống báo cáo thường niên 2016 Tải xuống E-NewsLetter Tháng 10/2016

Cổ tức

Ngày Sự kiện
10-11-2017 Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 225 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 9.96 %
12-07-2017 Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 249 đồng/CP
20-12-2016 Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 249 đồng/CP
30-05-2016 Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 473 đồng/CP
30-09-2015 Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 190 đồng/CP
09-06-2015 Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 271 đồng/CP
15-12-2014 Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 300 đồng/CP
18-04-2014 Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 258 đồng/CP