Tải xuống báo cáo thường niên 2017 Bản tin nhà đầu tư tháng Q4/2017

Lịch sự kiện Tài chính 2018
Ngày Sự kiện
Sự kiện đã qua
Ngày Sự kiện
07-07-2016 Giao dịch bổ sung - 7,100,000 CP
21-09-2015 Giao lưu với nhà đầu tư
28-08-2015 Cập nhật báo cáo phân tích cổ phiếu NLG
21-08-2015 Buổi gặp gỡ Nhà đầu tư tại HoSE
11-08-2015 Giao dịch bổ sung 502,878 CP